LAD OS MØDES OG GENNEMGÅ DINE MULIGHEDER

Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER FOR ALBÆK KOMMUNIKATION

1. Anvendelse

Forretningsbetingelserne finder anvendelse i alle forhold mellem kunden og Albæk Kommunikation

2. Opgaver og ydelser

Samtlige Albæk Kommunikations ydelser inden for branding, kommunikation og marketing er omfattet af forretningsbetingelserne. Der kan være specielle betingelser tilknyttet den enkelte aftale, hvis det er tilfældet, vil de fremgå af den aftale, som indgås mellem kunden og Albæk Kommunikation.

3. Indgåelse af aftalen

Aftalen mellem parterne skal indgås skriftligt. Dette sker ved at kunden underskriver enten en Ramme- og budgetaftale, Abonnementsaftale, afgiver en Ordrebekræftelse eller ved at kunden via e-mail bekræfter, at denne accepterer et af Albæk Kommunikation afgivet tilbud. Kun skriftlige aftaler mellem partner er bindende.

I denne forbindelse accepterer kunden nærværende forretningsbetingelser, hvormed Albæk Kommunikation kan påbegynde opgaven eller leverancen af de aftalte ydelser. Kunden forpligter sig til at levere alt relevant materiale til brug for igangsættelse af opgaven/ydelsen. Dette skal være modtaget af Albæk Kommunikation 7 dage fra aftalt opstartsdato medmindre andet er aftalt.

Det er kundens ansvar, at alt materiale, tekster, billeder m.v., fra kundens eksisterende hjemmeside og øvrigt materiale, som skal anvendes af Albæk Kommunikation til løsning af den aftalte opgave frit kan anvendes, hvorfor det er kundens ansvar at sikre, at der ikke ligger ophavsretligt, varemærkeretligt eller på anden måde immaterialretligt beskyttelse. 

Hvis materiale, billeder o.l. måtte være immaterielt beskyttet, skal dette skriftligt meddeles Albæk Kommunikation.

Kunden har derfor selv ansvaret for lovligheden af det materiale, som denne anskaffer eller beder Albæk Kommunikation om at anvende i relation til aftalte opgave/ydelse.

Kunden forpligter sig endvidere til at opgive korrekt navn, adresse, CVR-nummer, EAN nummer, telefonnummer samt e-mailadresse, hvilket også gælder de kontaktpersoner, som er tilknyttet den pågældende opgave.

4. Levering

Tidspunktet for levering er specificeret i den enkelte aftale, såfremt dette er relevant.

5. Opsigelse af aftalen

Ramme- og budgetaftale
Ved indgåelse af en Ramme- og budgetaftale forpligter kunden sig til i en aftaleperiode på 12 måneder at regne fra opstartsdatoen angivet i Ramme- og budgetaftalen, medmindre anden aftaleperiode er aftalt. 

Der vil efter udløb af de 12 måneder ske en automatisk forlængelse af Ramme- og budgetaftalen, såfremt opgaven/ydelsen endnu ikke er leveret grundet forsinkelser, som alene kan tilskrives kunden, som f.eks. manglende beslutninger, levering af data, dokumenter o.l.

Abonnementsaftale/ OrdrebekræftelseVed indgåelse af abonnementsaftale forpligter kunden sig til en aftaleperiode på 12 måneder at regne fra opstartsdatoen angivet i abonnementsaftalen/ordrebekræftelsen, medmindre anden aftaleperiode er aftalt. Der vil ske automatisk fornyelse af aftalen, såfremt Albæk Kommunikation ikke har modtaget en opsigelse senest 3 måneder før den nye aftaleperiode begynder.

Hvis kunden ønsker at opsige aftalen, skal der ske skriftlig henvendelse til Albæk Kommunikation enten via mail på andreas@albaekkommunikation.dk eller ved anbefalet brev. En opsigelse pr. mail er først endelig, når kunden har modtaget en kvittering på opsigelsen fra Albæk Kommunikation. Kunden skal ved opsigelsen oplyse om kundenavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer. 

Såfremt kunden har købt et abonnementsprodukt, stoppes ydelsen ved førstkommende hverdag efter aftaleperiodens ophør. Albæk Kommunikation gør i den forbindelse opmærksom på, at kunden selv er ansvarlig for evt. at foretage backup af mails, data, mv. inden denne tidsfrist.

6. Beskrivelse af ydelser

Leveringen af den aftalte opgave skal være specificeret i den enkelte Ramme- og budgetaftale, Abonnementsaftale eller Ordrebekræftelse.
Den aftalte opgave/ydelse varetages af Albæk Kommunikation alene eller i samarbejde med én eller flere af Albæk Kommunikations underleverandører.

7. Fakturering og Betalingsbetingelser

Alle priser, der aftales mellem kunden og Albæk Kommunikation, er eksklusive moms.

Såfremt kunden har købt et Abonnementsprodukt, skal kunden tilmeldes betalingsservice efter aftaleindgåelsen. Såfremt kunden ikke er tilmeldt betalingsservice, påregnes et gebyr på kr. 50,00 pr. faktura.

I forbindelse med opstart af Abonnementer, forekommer der tilfælde, hvor opstartsdato ligger i indeværende måned for aftaleindgåelsen, da vil der, grundet Albæk Kommunikations betingelser om forudbetaling og tilmelding til betalingsservice, faktureres manuelt for indeværende måned og efterfølgende måned på én faktura.

Albæk Kommunikation forbeholder sig retten til at viderefakturere til kunden, såfremt Albæk Kommunikation bliver pålagt at betale for moms i tilfælde, hvor det oplyste momsnummer ikke eksisterer eller indeholder fejl. 

Der fortages prisregulering af indgåede aftaler, medmindre andet er aftalt, baseret på Nettopristallet 1. oktober 2017, dog min. 3% p.a., hvert år i januar måned.

Udlæg 
Kunden dækker udgifter til dokumenterede og aftalte udlæg foretaget af Albæk Kommunikation på kundens vegne relateret til en indgået aftale.
Ligeledes dækker kunden udgifter til eksterne samt egne rådgivere, som kunden måtte ønske at knytte til sagen. 

Anvendelse af  eksterne og egne rådgivere skal være aftalt skriftligt med Albæk Kommunikation.

8. Misligholdelse af aftalen

Ramme- og budgetaftale
Ved væsentlig misligholdelse omkring Ramme- og budgetaftale, forbeholder Albæk Kommunikation sig retten til at opkræve det skyldige beløb, som er aftalt for opgaven/ydelse, på én gang.

Det vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, at kunden ikke betaler det skyldige beløb efter modtagelse af første og anden rykker vedrørende samme betalingskrav fra Albæk Kommunikation. 

Hvis en kunde ikke betaler rettidigt, vil Albæk Kommunikation påregne 1,0 % rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen samt sende to rykkerskrivelser af kr. 100,00 pr. stk. med minimum 10 dages mellemrum. 

Såfremt det skyldige beløb ikke betales efter to rykkerskrivelser for samme krav, eller hvis der ikke betales rettidigt på 3 af hinanden følgende fakturaer, vil Albæk Kommunikation sende en faktura med henblik på opkrævning af Albæk Kommunikations fulde tilgodehavende for aftaleperioden, da der dermed er tale om en væsentlig misligholdelse fra kundens side.

Hvis kunden ikke betaler det fulde tilgodehavende, sender Albæk Kommunikation én rykkerskrivelse af kr. 100,00, og hvis kunden ikke betaler herefter, vil Albæk Kommunikation foretage retslige skridt med henblik på inddrivelse af sit krav.

De afdrag på gæld som kunden måtte betale til Albæk Kommunikation i forbindelse med rykker- og inkassobreve, vil først blive afskrevet på renter og gebyrer.

Ved kundens misligholdelse af aftalen er Albæk Kommunikation berettiget til at søge erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Abonnementsaftale

Ved væsentlig misligholdelse omkring abonnementsydelser, forbeholder Albæk Kommunikation sig retten til at opkræve det skyldige beløb for hele aftaleperioden på én gang, uanset, om der er tale om en aftaleperiode på 12 måneder eller et andet antal måneder.

Det vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, at kunden ikke betaler det skyldige beløb efter modtagelse af første og anden rykker vedrørende samme betalingskrav fra Albæk Kommunikation. Det anses endvidere som en væsentlig misligholdelse, hvis kunden ikke betaler rettidigt på 3 af hinanden følgende fakturaer.

Hvis en kunde ikke betaler rettidigt, vil Albæk Kommunikation påregne 1,0 % rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen samt sende to rykkerskrivelser af kr. 100,00 pr. stk. med minimum 10 dages mellemrum. 

Såfremt det skyldige beløb ikke betales efter to rykkerskrivelser for samme krav, eller hvis der ikke betales rettidigt på 3 af hinanden følgende fakturaer, vil Albæk Kommunikation sende en faktura med henblik på opkrævning af Albæk Kommunikations fulde tilgodehavende for aftaleperioden, da der dermed er tale om en væsentlig misligholdelse fra kundens side.

Hvis kunden ikke betaler det fulde tilgodehavende, sender Albæk Kommunikation én rykkerskrivelse af kr. 100,00, og hvis kunden ikke betaler herefter, vil Albæk Kommunikation foretage retslige skridt med henblik på inddrivelse af deres krav.

De afdrag på gæld som kunden måtte betale til Albæk Kommunikation i forbindelse med rykker- og inkassobreve, vil først blive afskrevet på renter og gebyrer.
Ved kundens misligholdelse af aftalen er Albæk Kommunikation berettiget til at søge erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

9. Rettigheder – brugsretten

Det er alene brugsretten til de af Albæk Kommunikation udarbejdede oplæg jf. den indgåede Ramme- og budgetaftale, Abonnementsaftale eller Ordrebekræftelse, der overgår fra Albæk Kommunikation til Kunden. 

Albæk Kommunikation er berettiget til på sin hjemmeside og i forbindelse med egen markedsføring at anvende kundens navn og logo samt med angivelse af opgavens/ydelsens art/navn, herunder leveret video som reference.

10. Fortrolighed

Albæk Kommunikation er forpligtet til at behandle oplysninger, modtaget fra Kunden i forbindelse med udførelsen af opgaven/ydelsen, fortroligt.

Albæk Kommunikation er dog berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer samt øvrige oplysninger, som måtte blive krævet af offentlige myndigheder baseret på et retsligt eller lovmæssigt grundlag.

Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller endelig retsafgørelse, er parterne uberettiget til at bruge fortrolige oplysninger til noget andet formål end udførelse og opfyldelse af opgaven/ydelsen eller til at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand eller på anden måde offentliggøre fortrolige oplysninger, som vedkommende har modtaget fra den anden part eller på vegne af denne i forbindelse med den indgåede aftale. 

"Fortrolige Oplysninger" betyder en parts forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller andre oplysninger, som ikke er eller uden overtrædelse af Ramme- og budgetaftalen, Abonnememtsaftalen, Ordrebekræftelsen ikke bliver, alment kendt eller tilgængelige for offentligheden.

Ved udarbejdelse af statistikker og i forbindelse med salg- og markedsføring forbeholder Albæk Kommunikation sig retten til at anvende kundens oplysninger.

Parterne skal sikre, at deres respektive medarbejdere også overholder dette punkt. 

Bestemmelserne i dette punkt er gældende så længe Abonnememtsaftalen, Ramme- og budgetaftalen eller Ordrebekræftelsen er i kraft og i tre (3) år efter aftalens ophør.

11. Ansvarsfraskrivelse

Albæk Kommunikation er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog er Albæk Kommunikations ansvar begrænset til det aftalte honorar.

Kunden mister retten til at gøre ansvar gældende mod Albæk Kommunikation, hvis ikke kunden skriftligt reklamerer over for Albæk Kommunikation, så snart kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af Albæk Kommunikations manglende ydelser. 

Albæk Kommunikation er ikke ansvarlig for bortkommet eller beskadigede materialer, som kunden har overdraget til Albæk Kommunikation, hvorfor  kunden opfordres til alene at overdrage kopier af materialet eller selv beholde kopier af det overdragne, således at kunden ikke mister materialet ved beskadigelse eller bortkomst. 

Albæk Kommunikation er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab, samt skade på fast ejendom, løsøre eller andet af værdi. 

Albæk Kommunikation er ikke ansvarlig for forsinkelser, der ikke kan tilskrives forhold hos Albæk Kommunikation og/eller underleverandører.

12. Underleverandører

I det omfang Albæk Kommunikation anvender én eller flere underleverandør(er) og én eller flere af disse mod forventning, uanset af hvilken grund, ikke vil kunne udføre den af dem påtagne opgave til den aftalte tid og kvalitet, forbeholder Albæk Kommunikation sig ret til efter forudgående orientering og drøftelse med kunden at anvende anden underleverandør for gennemførelsen af ydelser. 

Hvis en sådan situation skulle opstå og en ny underleverandør ikke vil kunne udføre ydelser til samme pris, som var aftalt med den oprindelige underleverandør, forbeholder Albæk Kommunikation sig ret til at kræve evt. merbetaling dækket af kunden, som Albæk Kommunikation har indgået Abonnemensaftale, Ramme- budgetaftale eller Ordrebekræftelse med. 

Kunden og Albæk Kommunikation kan også i stedet vælge at lade en af dem valgt leverandør udføre arbejdet eller annullere ydelser i sin helhed. 

Måtte Kunden vælge egen leverandør til ydelser, reduceres honoraret jf. indgået  Ramme- og budgetaftale, Abonnementsaftale eller Ordrebekræftelse, med det for underleverandørens opgave budgetterede beløb.

13. Behandling af personoplysninger

Kunden og Albæk Kommunikation er selvstændige dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som måtte ske i forbindelse med ydelserne. Albæk Kommunikation bruger således de indsamlede personoplysninger til egne formål, og videregiver disse til Kunden med hjemmel i databeskyttelsesreglerne.

Der videregives alene almindelige personoplysninger på kontaktpersoner hos de aktører, som er nævnt i Ramme-og budgetaftalen, Abonnementsaftalen eller

Ordrebekræftelsen. Hvis der i forbindelsen med ydelser gøres brug af en anden leverandør til behandling af personoplysninger, da er Albæk Kommunikation berettiget til at indhente de nødvendige databehandlingsaftaler om nødvendigt. 

14. Personlig information – Hvad vi indsamler og hvorfor

Når I bliver kunde hos os, indsamler vi noget data på vores kontaktpersoner som følger:
• navn
• telefonnumre
• mailadresse 
• jobfunktion (stillingsbeskrivelse)
• virksomhed
• arbejdsadresse

Formålet er at kunne kommunikere med dig omkring den løbende drift af vores aftaler eller en konkret opgave/ydelse og at kunne fremsende fakturaer. 

Vi gemmer oplysningerne på fakturaer i minimum 5 år i henhold til lovens krav. På samme måde gemmer vi korrespondance med dig omkring tilbud, specifikation af ydelser og lign. I minimum 5 år efter ophør af samarbejde med den virksomhed du har repræsenteret.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS.

15. Vores tredjeparts dataprocessorer

Vi anvender en række tredjeparter til at behandle personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet nøje udvalgt, og alle er i overensstemmelse med lovgivningen i EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR). 
• Dynamicweb (Privacy Policy)
• Microsoft Office 365 (Privacy Statement)
• iGlobe (CRM) Office 365 (Privacy Policy)
• E-Conomic – bogføring (Privacy Policy)
• Keepit A/S – backup 
• Hostnordic (Security and Compliance)
• Flex Media (Persondatapolitik)Google (Privacy Policy)
• Google (Privacy Policy)

16. Datakrænkelser 

Vi vil rapportere enhver ulovlig datakrænkelse af denne hjemmesides database eller databaser fra nogen af vores tredjeparts dataprocessorer til alle relevante personer eller myndigheder inden for 72 timer efter overtrædelsen, hvis det fremgår, at personoplysninger, der er lagret på en identificerbar måde, er blevet kompromitteret.  

17. Dataansvarlige 

Dataansvarlige for denne hjemmeside er: Albæk Kommunikation, en dansk privatejet virksomhed med CVR-nummer 35651527 og med følgende kontor: 

Albæk Kommunikation 
Wold Trade Center Ballerup
Borupvang 3
2750 Ballerup 
Telefon +45 2819 6672 
E-mail: andreas@albaekkommunikation.dk  
www.albaekkommunikation.dk

18. Sikkerhed

Vi bruger rimelige midler for at beskytte dine personoplysninger på vores webplatform. Internettet er dog ikke  et 100 % sikkert miljø, og derfor kan vi ikke sikre eller garantere for bl.a. sikkerheden af de oplysninger, som du sender til os via formularer fra vores website, og derfor skal du ikke sende personfølsomme og/eller fortrolige oplysninger i dine e-mails til os. 

Vi arbejder løbende på at forbedre vores sikkerhedsprocedurer, da internettet er i konstant udvikling. 

19. Ret til adgang og at blive glemt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger vi har om dig og til at få slettet eller anonymiseret de personoplysninger vi har registreret om dig.  

Ydermere har du i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre online på vores website. 

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, der er gemt i vores databaser, eller hvis du vil have dine personlige data ”slettet” fra vores databaser. Vi sletter eller anonymiserer som udgangspunkt alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme, dog forbeholder vi os retten til at gemme oplysninger omkring indgåelse af aftalegrundlag, specifikation af ydelser og anden information omkring samhandelsforhold, der kan være af betydning for opgavens udførelse, løsning, resultat og samhandelsforhold.  

Vi vil reagere uden unødig forsinkelse (og under alle omstændigheder inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning, selvom dette kan udvides i vanskelige tilfælde).  

Albæk Kommunikation 
Wold Trade Center Ballerup
Borupvang 3
2750 Ballerup 
Telefon +45 2819 6672 
E-mail: andreas@albaekkommunikation.dk  
www.albaekkommunikation.dk

Når en anmodning om adgang/download er modtaget, har vi et dedikeret team, der søger at besvare det spørgsmål eller den anmodning, vi har modtaget. Hvis dit spørgsmål eller anmodning er mere omfattende end som så, kan det være nødvendigt at indhente mere information fra dig. 

20. Frasigelse af rettigheder

I forbindelse med et ønske om at blive slettet/anonymiseret, frafalder kunden samtidig muligheden for at gøre indsigelse mod leverede ydelser i nogen form. Alle de ydelser Albæk Kommunikation leverer, er specifikke i henhold til den enkelte kunde, og såfremt kommunikation omkring ydelsernes art, funktion, virkemåde mv. er slettet/anonymiseret i henhold til Persondataforordningen, har Albæk Kommunikation derfor ingen mulighed for at dokumentere en sags forløb.

21. Spørgsmål omkring persondatapolitikken  

Hvis du har spørgsmål vedrørende privatlivspolitikken eller databehandlingen, eller hvis du ønsker at klage over en mulig overtrædelse af persondataforordningen, bedes du kontakte os: 

Albæk Kommunikation 
Wold Trade Center Ballerup
Borupvang 3
2750 Ballerup 
Telefon +45 2819 6672 
E-mail: andreas@albaekkommunikation.dk  
www.albaekkommunikation.dk

Når et spørgsmål omkring privatlivspolitik eller persondata er modtaget, har vi et dedikeret team, der søger at besvare det spørgsmål eller den anmodning vi har modtaget. Hvis dit spørgsmål eller anmodning er mere omfattende end som så, kan det være nødvendigt at indhente mere information fra dig. 

22. Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

23. Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst i mindelighed. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

23. Markedsføring

Albæk Kommunikation vil pr. mail sende nyhedsbreve om branding, kommunikation, marketing, , aktiviteter vi afholder og anden form for information indenfor vores forretningsområde til vores kunder.

24. Ikrafttrædelse

Forretningsbetingelserne er gældende pr. 24/05 2018.
 

 

 

 

 

Ved at klikke 'Acceptér alle' gives tilladelse til, at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing